ruinerwold

78 Akte van overdracht door Femmegien Pouwels c.s. aan Werner Pouwels en zijn vrouw Merrichien te Ruinerwold van het erf en de goederen te Broekhuizen welke in gebruik zijn geweest bij Enghbert Lambers, 1665
87 Akte van overdracht door de erven Jutte Bartels aan Claes Coops c.s. van zes roeden land in de Ruige Kluft te Ruinerwold, 1669; met retroactum, 1669
138 Akte van overdracht door de crediteuren van wijlen Lugger Claes aan Claes Tjabels c.s. van een plaatsje c.a. in de Ruige Kluft te Ruinerwold, met bijlage, 1697
144 Akte van verkoop door Arent Roelofs en Jan Alberts, schippers te Meppel, namens de erven Geert Enghberts te Meppel, aan Jan Wolters te Ruinerwold van een stukje hooiland aan de Leisloot en van een stuk land aan de Wolddijk te Ruinerwold, 1699
151 Akte van openbare verkoping van een plaatsje c.a. in bezit van Bartelt Jans Veldinge te Ruinerwold, 1704; afschrift, 1704
273 Akte van schenking door Egbert Hilbers aan Jan Pieters te Ruinerwold en Margyn Harrems te Broekhuizen van 1/4e deel van een erf te Broekhuizen ter gelegenheid van hun verloving, 1761
286 Akte van overdracht door Meeuwes Arends aan Jantjen Geers, wed. Arent Lambers, te Ruinerwold van een stuk land in de Oosterboer, 1767
293 Akte van verhuur door Reijnder Roelofs c.s. te Ruinerwold aan Jan Lamberts Woerdinge van hun plaats in Oldehave, concept, 1769
303 Akte van overdracht door Jan Huisingh c.s. aan Jacob Jans te Ruinerwold van een uiterdijk bij Kolderveen, 1772
335 Proces-verbaal van getuigenverhoor in een proces tussen Arent Jans en Hendrik Luchys over het hebben van een dam in een sloot langs Luchys’ landerijen te Ruinerwold, 1783; afschrift, 1783
352 Akte van huwelijkse voorwaarden opgemaakt te Ruinerwold tussen Harm Hilbers, weduwnaar van Geertien Jans, en Vrouchien Jans, weduwe van Willem Jans, 1788
370 Overeenkomst tussen de kinderen van Leffert Jans en diens vrouw Grietien Jans te Ruinerwold omtrent de eventuele verdeling van de ouderlijke nalatenschappen, 1794; met op het stuk geschreven kwijtingen wegens uitkoop, 1795-1808.
379 Verzoekschrift van Jan Jans c.s. als voogden over de minderjarige kinderen van Roelof Lubbers te Ruinerwold, aan de Etstoel om bekrachtiging van hun met Roelof Lubbers gesloten contract van eenkind-, eenbroeder- en eenzusterschap, 1797; met bijlagen
398 Inventaris van de nalatenschap van Arent Jacobs te Ruinerwold, 1800.
408 Staat en inventaris opgemaakt door Jan Harms, weduwnaar van Femmegjen Remmelts, overgedragen aan de voogden over zijn dochter Jantje Jans; met ondergeschreven verklaring van de schulte van Ruinerwold omtrent de aanstelling en de beëdiging van de voogden, 1801
409 Akte van overdracht door de erven Jantje Thijs aan Femmigje Hendriks, weduwe Meeuwes Jans, te Ruinerwold van een boerenplaatsje in de Kale Kluft, 1801
416 Verzoekschrift van Jan Jans c.s., als voogden over de minderjarige kinderen van Albert Jans te Ruinerwold, aan de Etstoel om bekrachtiging van hun met Albert Jans gesloten contract van eenkind-, eenzuster- en eenbroederschap, 1803
437 Akte van overdracht door S.A. Zwiers aan Jacob Jans te Ruinerwold van een akker bouwland in de marke van Ruinen, 1809
445 Brief van de onderprefect in het arrondissement Assen aan Jan R. Drost betreffende zijn benoeming tot municipale raad van Ruinerwold, 1811
464 Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Assen in een proces van Hendrik Knol te Dinxterveen tegen Geert Jans Groenewold te Ruinerwold c.s. betreffende de scheiding van de nalatenschap van Roelof Jans; met relaas van betekening aan Groenewold; afschrift, 1821
515 Tabellarisch kasboek van J. Guichelaar, veehouder te Ruinerwold, 1951-1956
553 Akte waarbij Lambert Gerrits, schipper, en zijn vrouw Hendrickien Jans Buijs verklaren dat zij op 14 januari 1707 verkocht hebben aan Arent Roelofs van Urk, karveelschipper, en zijn vrouw Grietien Claes, een “…vervallen of ingestord huijs … staende op den kleinen oever tot Meppel …”, dat het huis hun eigendom geworden is door scheiding van de boedel van de vader van Henrickien Jans Buijs en dat de koopsom is betaald aan Jan Reinders te Ruinerwold ter aflossing van een “rentebrief” van 22 december 1700 ten laste van de overleden moeder van Henrickien Jans Buijs, Barbartijn Jans, wed. Buijsman, 1709
Akte van overdracht door Hendrik Jan Camerlingh aan Pouwel Jans te Ruinerwold van vier dagmaten weiland te Ruinen, 1740
3 Akte van overdracht door Koert Winckel aan Femmegien Elevelt, weduwe Jan Pouwels, van een boterpacht groot 8 ponden per jaar, alsmede het “jaarlijkse hoffgelt” (te Ruinerwold), 1768
4 Akte van overdracht door Roelof Jans aan Albert Jans Pouwels van de Kamp te Ruinerwold, 1783; met bijlage, c. 1783
5 Akte van verhuur door Jan Pouwels aan mr. Isaek Leuw van een plaats in de Kale Kluft onder Ruinerwold, z.j. (c. 1788)
113 Concept-bevelschrift van de drost A.C. graaf van Heiden als leendrager der heerlijkheid Ruinen, aan de schulten te Ruinen en Ruinerwold tot het ijken der maten en gewichten; met daarover van de schulte te Ruinerwold ontvangen missive, April 1771
114 (Minutele?) opdracht van de drost S.P.A. van Heiden, als vertegenwoordigend heer van Ruinen en Ruinerwold, aan de schulten te Meppel, Ruinen en Ruinerwold tot het vervoer van wild, met volmacht om zo nodig elkander te vervangen, October 1777
116 Afschriften der acten van aanstelling door Willem prins van Oranje, als erfstadhouder, van mr. C. Kniphorst en mr. W.H. Erkenswijk tot schulte resp. te Ruinerwold en te Ruinen, en van de processen-verbaal van hun eedsaflegging, 1770, 1771
155 “Acte op de landrechte van de vrije heerlijkheid Ruinen en Ruinerwold, 1719-1759, 1″ en “… 1762- 1787, 2”; protocol van het verhandelde bij de heer en op het landrecht in de heerlijkheid Ruinen over 17 Nov. 1713-1787 Oct. 10; met alfabetische indices.
56 1769 Augustus 11
Alexander Carel graaf van Heiden, heer van Laarwout, drost van Coevorden en Drenthe, namens Drenthe heer van Ruinen en Ruinerwold, verklaart: 1. Jan Fredrik Hein, richter der heerlijkheid Almelo, als gevolmachtigde van Gabriel ten Cate te Almelo te hebben beleend met het erf Bekking in de marke van Senderen, onder het gericht van Borne, waarmede wijlen zijn vader Gerrit ten Cate op 25 Maart 1764 het laatst beleend werd; – 2. de hulde van J.F.H. te hebben ontvangen.
Met vermelding als leenmannen van Sigismund Pierre Alexander graaf van Heiden heer van Reinenstein en Lucas Homan schulte te Rolden.
Actum Laarwout, den 11 Augustus 1769.
57 1770 Augustus 24
Alexander Carel graaf van Heiden, heer van Laarwout, drost van Coevorden en Drenthe, namens Drenthe heer van Ruinen en Ruinerwold, verklaart: 1. mr. Coenraad Wolther Ellents, raad-secretaris en ette van Drenthe, namens zijn vrouw Gesina Oldenhuis te hebben beleend met het deel trektiend onder Gees, waarmede wijlen haar vader L. Oldenhuis op 4 Februari 1763 het laatst werd beleend; 2. de hulde van hem te hebben ontvangen; 3. ten opzichte van dit leen te hebben bekrachtigd de huwelijksvoorwaarde tussen mr. C.W. Ellents en diens vrouw gesloten tot het elkander verstrekken van de lijftocht der hun in leen toebehoorende goederen; en voorts 4. hun te hebben vergund, over dit leen te beschikken.
Met vermelding als leenmannen van R. baron van Echten heer van Echten en Echtens-Hogeveen en mr. J. Kimmel.
Actum Assen, den 24sten Augustus 1770.
Remmelts, Ruinerwold

1 Boekhoudregisters, 1919-1955
2 Teksten van lezingen over koop- en pachtprijzen van landbouwgronden, 1943.
Akte van verkoop en overdracht door Harrem Hinderix te Ruinerwold, namens zijn vrouw Hillegijn Roelofs, aan Jan Willems in De Stapel van een halve plaats in De Stapel door zijn vrouw van haar ouders Roelof Jans en Grijetien Egbers geërfd, 1748. Met in dorso een ongedateerde verklaring van koop van de andere helft van deze plaats door Jan Willems van Jantien Roelofs, zuster van Hillegijn Roelofs, en Albert Jans Timmerman van Staphorst.
18 Akte waarbij Wessel Jans, Seijne Jans en diens beide stiefzoons Hilbert en Jan Hendriks Steenbergen een roggepacht van 13½ schepel en een geldpacht van 36 st. en 6 penn. afkopen die voorheen door hen uit hun in Nolde gelegen goed moest worden betaald aan Roelof Willems Steenbergen van de Veldkamp en Klaas Jans Stevens, die bij deze optreedt namens zijn vrouw Margjen Willems Steenbergen en namens haar zwager Jacob Jans van Ruinerwold die getrouwd is met haar zuster Rensje Willems Steenbergen, 1780
Dagvaarding van Jan Meuwis te Havelte door Jan Jans Santinge te Ruinerwold tot geldig-verklaring van zijn pandkering, 1773
8 Verzoekschrift van Jan Jans Santing te Ruinerwold aan de Commissie uit het Departementaal Bestuur van Overijssel tot de Dagelijkse Administratie der Financiën in Drenthe, tot vrijstelling van betaling van een boete wegens het te laat voldoen van de 30ste penning over de nalatenschap van zijn vrouw, met bijlagen, 1802
9 Akte van overdracht door Meeuwes Jans aan Jan Jans Santing van 1/4e van het Tweelingerland of het Rabroek te Ruinerwold, 1809
18 Akte van verkoop door Henderijcks Koops aan Warner Jacobs en Pieter Bartels van een stuk land ten zuiden van de Woltdijk te Ruinerwold, 1744
21 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Roelof Claas en Margien Warners te Ruinerwold, 1769
22 Verzoekschrift van Jacob Jacobs (van Dijk) te Ruinerwold aan de verwalter-heer van Ruinen om ontslag uit het hoofdmomberschap over de kinderen van Jan Meeuwes en Hindrikjen Geerts, 1744
25 Stukken betreffende een proces van de erven Karsien Jacobs te Ruinerwold tegen Arent Frens tot betaling van een schuld, 1768
32 Rekening van Pieter van de Roobaart als hoofdmomber over Carsien Jacobs van Dijk en Roelofje Jacobs van Dijk, voor het gericht van Ruinerwold afgelegd aan de medemombers Pieter Jans en Jan Jacobs Bartelt van Dijk, 1793
36 Akte van overdracht door H.J. Camerlingh aan Pieter Bartels c.s. van 29-3/4e pond boterpacht uit goederen te Ruinerwold, 1735